iPhone - Изтриване на програми

background image

Изтриване на програми

Можете да изтриете програмите, които сте инсталирали от App Store. Когато изтриете
програма, данните, свързани с програмата също се изтриват.
Изтриване на програма, инсталирана от App Store: Докоснете и задръжте иконка на
Начален екран, докато иконките не започнат да се поклащат, след което докоснете .
Натиснете бутон Начало , когато приключите с изтриването на програмите.

Информация за изтриването на всяка програма, всички данни и настройки вижте в „Erase All
Content and Settings“ (Изтрий цялото съдържание и параметри) в стр. 192.

Можете да изтеглите всяка изтрита програма, която сте закупили от App Store, без да я
плащате пак.

Изтегляне на изтрита програма

В App Store докоснете Updates (Обновени версии), след което докоснете
Purchased (Закупени). Докоснете програма и след това докоснете Install
(Инсталирай).

136

Глава 23

App Store