iPhone - Представяне на данните за регистрация

background image

Представяне на данните за регистрация

За да видите данните за вашата регистрация в iTunes Store на iPhone, докоснете представения
идентификатор Apple ID (в долната част на повечето екрани на iTunes Store) или отидете в
Settings > Store (Настройки > Магазин) и докоснете View Apple ID (Преглед на идентификатор
Apple ID). Трябва да сте влезнали, за да прегледате вашата информация за регистрация. Вижте
„Настройки Store” на стр. 137.