iPhone - Настройки на Game Center

background image

Изключете поканите за игри от настройките на регистрацията в Game
Center. Вижте „Настройки на Game Center” на стр. 128.

Запазване на имейл адреса скрит. Изключете Find Me By Email (Намери ме по имейл) от настройките на

регистрацията в Game Center. Вижте „Настройки на Game Center” на
стр. 128.

Изключване на всички дейности с
повече от един участник

Отидете в Settings > General > Restrictions > Game Center (Настройки >
Основни > Ограничения > Game Center) и изключете Multiplayer Games
(Игра с повече от един участник).

Забраняване на покани от
приятели

Отидете в Settings > General > Restrictions > Game Center (Настройки
> Основни > Ограничения > Game Center) и изключете Adding Friends
(Добавяне на приятели).

Преглеждане на списъка с
приятели на приятел

Докоснете Friends (Приятели), докоснете име на приятел, след това
докоснете Friends (Приятели) точно под техните снимки.

Изтриване на приятел

Докоснете Friends (Приятели), докоснете име, след което докоснете
Unfriend (Премахване на приятел).

Съобщаване за обидно и
неподходящо поведение

Докоснете Friends (Приятели), докоснете името, след това докоснете
Report a Problem (Докладвай за проблем).

Настройки на Game Center

Някои от опциите на Game Center са свързани с идентификатора Apple ID, който използвате.
Други се определят в програмата Settings (Настройки) на вашия iPhone.
Промяна на настройките на Game Center във вашата регистрация Apple: Влезнете с вашия
идентификатор Apple ID, докоснете Me (Аз), докоснете етикета на регистрацията, след което
изберете View Account (Преглед на регистрация).
Избиране на известия, които искате да получавате от Game Center: Отидете в Settings >
Notifications > Game Center (Настройки> Известия > Game Center). Ако Game Center не се
появява, включете Notifications (Известия).
Промяна на ограниченията в Game Center: Отидете в Settings > General > Restrictions >
Game Center (Настройки> Основни > Ограничения > Game Center).

128

Глава 20

Game Center