iPhone - Играене на игри

background image

Играене на игри

Играене на игра: Докоснете Games (Игри) и след това докоснете Play (Играй).

Преглеждане на списъка с
водещите резултати

Докоснете Games (Игри) и след това докоснете Leaderboard (Списък с
водещи резултати).

Преглеждане на вашите
постижения

Докоснете Games (Игри) и след това докоснете Achievements
(Постижения).

Връщане в Game Center след игра Докоснете бутон Начало, след което докоснете Game Center в Начален

екран.