iPhone - Управляване на напомняния в преглед по списък

background image

Докоснете напомняне и след това докоснете Show More (Покажи
повече). Докоснете List (Списък) и изберете нов списък.
За да създавате или редактирате списъци, вижте „Управляване на
напомняния в преглед по списък” на стр. 123.

Изтриване на напомняне

Докоснете напомняне, докоснете Show More (Покажи повече) и след
това докоснете Delete (Изтрий).

Редактиране на напомняне

Докоснете напомняне и след това докоснете името му.

Маркиране на напомняне като
приключено

Докоснете полето до елемента, така че да се появи отметка.
Приключените елементи се появяват в списъка Completed
(Приключени). Вижте „Управляване на приключени напомняния” на
стр. 124.

Настройване на
предупредителен сигнал за
напомняне

Отидете в Settings > Sound (Настройки > Звук).

Поддържане на актуална версия
на напомнянията на вашите
iOS устройства и компютри с
помощта на iCloud

Отидете в Settings > iCloud (Настройки > iCloud) и след това включете
Reminders (Напомняне). Вижте „iCloud” на стр. 18.

Управляване на напомняния в преглед по списък

Организирайте вашите напомняния в списъци, за да представяте личните, служебните и
другите напомняния отделно едни от други. Reminders (Напомняне) има предварително
настроен списък с активни напомняния и списък с приключени елементи. Можете да
добавите допълнителни списъци.
Създаване на списък: В горната част на екрана докоснете List (Списък) и след това
докоснете . Докоснете Edit (Редактирай).

Бързо превключване между
списъци

Прокарайте пръст наляво или надясно през екрана.
Също така можете да преминете бързо към определен списък.
Докоснете

и след това докоснете името на списък.

Преглеждане на приключени
елементи

Прокарайте пръст през екрана наляво, докато не стигнете до списъка
Completed (Приключени).

Промяна на реда на списъците

В преглед по списък докоснете

и след това докоснете Edit

(Редактирай). Изтеглете

до списък, за да промените реда.

Не можете да преместите списък в друга регистрация и не можете да
променяте реда на напомнянията в списъка.

123

Глава 19

Reminders (Напомняне)

background image

Изтриване на списък

В преглед по списък докоснете

и след това докоснете Edit

(Редактирай). Докоснете

за всеки списък, който искате да изтриете.

Когато изтриете списък, всички елементи в него също се изтриват.

Промяна на името на списък

В преглед по списък, докоснете

и след това докоснете Edit

(Редактирай). Докоснете името, което искате да промените и след това
въведете ново име. Докоснете Done (Готово).

Настройване на списък
по подразбиране за нови
напомняния

Отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars (Настройки > Mail,
контакти, календари), след което в раздела Reminders (Напомняне)
докоснете Default List (Списък по подразбиране).

Също така можете да добавите напомняне с изговаряне. Вижте глава 4, „Siri,” на стр. 43.