iPhone - Настройване на таймер

background image

Можете да настроите таймера да продължава да работи, дори ако преминете към някоя друга
програма.
Настройване на таймер: Докоснете Timer (Таймер), след това настройте часовете и минутите
с плъзгане на пръст и докоснете Start (Старт).

Избиране на звук за аларма

Докоснете When Timer Ends (В края на таймера).

Настройване на таймер за спящ
режим за iPhone

Настройте часовете и минутите, докоснете When Timer Ends (В края на
таймера) и изберете Stop Playing (Спиране на възпроизвеждане). iPhone
спира възпроизвеждането на музика или видео в края на таймера.

121

Глава 18

Clock (Часовник)