iPhone - Настройване на аларми

background image

Настройване на аларми

Можете да зададете множество аларми. Всяка аларма може да се настрои да се повтаря в
определени от вас дни или да звъни само еднократно.
Настройване на аларма: Докоснете Alarm (Аларма) и докоснете .

Промяна на настройките на
аларма

Докоснете Edit (Редактирай) и след това докоснете

.

Изтриване на аларма

Докоснете Edit (Редактирай) и след това докоснете

.

Ако има поне една настроена и включена аларма, се появява в лентата на състоянието
в горната част на екрана на iPhone. Ако алармата е настроена да звъни само веднъж, тя се
изключва автоматично след това. Можете да я включите отново, за да я активирате.

Важно:

Някои доставчици не поддържат навсякъде услугата за точен час по мрежата. Ако

пътувате, алармите на iPhone може да не ви предупредят в правилното местно време. Вижте
„Дата и час” на стр. 190.