iPhone - Търсене в бележките

background image

Търсене в бележките

Можете да търсите в текста на всички бележки.
Търсене на бележки: Докато преглеждате списък с бележки, прокарайте пръст надолу, за
да стигнете до най-горната част на списъка и да се покаже полето за търсене, след което
докоснете в полето и въведете каквото искате да потърсите.

Също така можете да търсите в бележки от Начален екран на iPhone. Вижте „Търсене” на
стр. 31.