iPhone - Писане на бележки

background image

Писане на бележки

Добавяне на бележка: Докоснете , след което напишете бележката и докоснете Done
(Готово).

Поддържане на актуална версия
на бележките на вашите iOS
устройства и Mac компютри с
помощта на iCloud

Ако използвате имейл адрес me.com или mac.com за iCloud, отидете в
Settings > iCloud (Настройки > iCloud) и включете Notes (Бележки).
Ако използвате регистрация Gmail или другра IMAP регистрация за
iCloud, отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars (Настройки > Mail,
контакти и календари) и включете Notes (Бележки) за регистрацията.
Вижте „iCloud” на стр. 18.

Създаване на бележка в
конкретна регистрация

Докоснете Accounts (Регистрации) и изберете регистрация, преди да
докоснете , за да създадете бележка.

Настройване на регистрация по
подразбиране за нови бележки

Ако докоснете , докато преглеждате всички бележки, бележката, която
създавате се записва в регистрацията по подразбиране, зададена в
Settings > Notes (Настройки > Бележки).

118