iPhone - Получаване на метеорологична информация

background image

Получаване на метеорологична информация

Докоснете Weather (Прогноза за времето) в Начален екран, за да получите информация за
температурата в момента, както и шест-дневна прогноза за един или повече градове по света.

Текущи условия

Добавя или изтрива

градове.

Текуща температура

Шест-дневна прогноза

за времето

Вижте почасова прогноза за времето.

Брой на запазените градове

Ако фонът на екрана на прогнозата за времето е светло син, в съответния град е ден. Ако
фонът е тъмно лилав, е нощ.
Добавяне на град: Докоснете и след това докоснете . Въведете град или пощенски код,
след което докоснете Search (Търси).

Превключване към друг град

Прокарайте пръст наляво или надясно.

Промяна на реда на градовете

Докоснете и след това изтеглете нагоре или надолу.

Изтриване на град

Докоснете и докоснете

, след което докоснете Delete (Изтрий).

Представяне на температурата
по Фаренхайт или Целзий

Докоснете и след това изберете °F или °C.

Използване на iCloud за
изпращане на списъка с градове
към други ваши iOS устройства

Отидете в Settings > iCloud > Document & Data (Настройки > iCloud
> Документи и данни) и след това включете Документи и данни (по
подразбиране са включени). Вижте „iCloud” на стр. 18.

Преглед на информация за града
в Yahoo.com

Докоснете

.

117