iPhone - Представяне на трафик информация

background image

Представяне на трафик информация

Информацията за трафика по основните улици и магистрали може да се представя на картата.
Показване или скриване на информация за трафика: Докоснете , а след това докоснете
Show Traffic (Покажи трафик) или Hide Traffic (Скрий трафик).

115

Глава 15

Maps (Карти)

background image

Улиците и магистралите се оцветяват с определен цвят в зависимост от интензивността на
трафика:

Сиво - няма налични данни в момента

Â

Зелено - в рамките на разрешената скорост

Â

Жълто - по-бавно от разрешената скорост

Â

Червено - със спиране и тръгване (задръстване)

Â

Забележка: Функцията за интензивността на трафика не е достъпна навсякъде.