iPhone - Получаване на указания

background image

Получаване на указания:

1

Докоснете Directions (Указания).

2

Въвеждане на начални и крайни местоположения.

Докоснете

в някое от полетата, за да изберете местоположение от Bookmarks

(Отметки) (включително текущото ви местоположение и поставен маркер, ако са достъпни),
последно местоположение или контакти. Ако

не се вижда, докоснете , за да изтриете

съдържанието в полето.

3

Докоснете Route (Маршрут), след това изберете указанията за шофиране ( ), обществен

транспорт ( ) или ходене пеша ( ).

4

Можете да направите следното:

114

Глава 15

Maps (Карти)

background image

Â

За да видите указанията едно по едно, докоснете Start (Старт), след това докоснете ,
когато искате да видите следващия участък от пътуването.

Â

За да видите всички указания като списък, докоснете , а след това докоснете List
(Списък).
Докоснете позиция в списъка, за да видите карта, изобразяваща този участък от
пътуването. Докоснете Route Overview (Общ преглед на маршрута), за да се върнете към
екрана за общ преглед.

5

Ако се появят няколко маршрута, докоснете този, който искате да използвате.

Ако ще пътувате с обществен транспорт, докоснете , за да настроите часа на своето
заминаване или пристигане, както и да изберете график за пътуването. Докоснете иконката
на някоя от спирките, за да видите часа на заминаване на този автобус или влак, както и да
получите връзка към web сайта на фирмата, която осигурява транспорта или информация за
контакт с нея.

Преглеждане на указания от
местоположение на карта

Докоснете маркера топлийка, докоснете

, след това докоснете

Directions To Here (Указания до тук) или Directions From Here (Указания
от тук).

Записване на местоположения
като отметки

Докоснете Add to Bookmarks (Добави към отметки).