iPhone - Изпращане на видео в YouTube

background image

Изпращане на видео в YouTube

Ако имате регистрация YouTube, можете да изпращате видео директно в YouTube. Вижте
„Обменяне на снимки и видео” на стр. 101.

110

Глава 13

YouTube