iPhone - Браузване и търсене на видео клипове

background image

Браузване и търсене на видео клипове

Браузване на видео клипове: Докоснете някой от бутоните за браузване в долната част на
екрана или докоснете More (Още), за да видите допълнителни бутони. Докато гледате видео,
докоснете Done (Готово), за да видите бутоните за браузване.

Вижте свързани

видео клипове или

запазете или

изпратете това видео.

Вижте допълнителни

бутони за браузване

или пренаредете

бутоните.

Докоснете видео, за да се възпроизведе.

Докоснете бутона за браузване, за да
прегледате списък с видео клипове.

Промяна на бутоните за
браузване

Докоснете More (Още) и след това докоснете Edit (Редактирай).
Изтеглете бутон върху този, който искате да смените. Изтеглете бутон
наляво или надясно, за да го преместите. Когато приключите, докоснете
Done (Готово).

Браузване на свързани видео
клипове

Докоснете

до някой клип в списъка.

Търсене на видео клип

Докоснете Search (Търси) в долната част на екрана и след това
докоснете полето за търсене.

108

background image

Преглеждане на още видео
клипове, качени от същата
регистрация

В екрана с информация, представен до текущия видео клип, докоснете

и след това докоснете More Videos (Още видео клипове).