iPhone - Отпечатване на снимки

background image

Отпечатване на снимки

Отпечатване на снимка: Докоснете и след това докоснете Print (Отпечатай).
Отпечатване на няколко снимки: Докато разглеждате албум със снимки, докоснете .
Изберете снимките, които искате да отпечатате и след това докоснете Print (Отпечатай).
За да научите повече, вижте „Отпечатване” на стр. 30.

102

Глава 11

Photos (Снимки)