iPhone - Разглеждане на календарите

background image

Разглеждане на календарите

Можете да разглеждате календарите като индивидуални календари или като комбиниран
календар. Това улеснява едновременното използване на работните и семейните календари.

Добавете събитие.

Дните с точки

съдържат планирани

събития.

Преминете към

днешния ден.

Променете режима

на преглед.

Отговорете на

покана в календара.

Събитията през

избрания ден

Смяна на вида преглед: Докоснете List (Списък), Day (Ден) или Month (Месец). За да видите
преглед по седмица, завъртете iPhone настрани.

В преглед по ден прокарайте пръст наляво или надясно, за да преминете между датите.

96

background image

Преглед на календар с рождени
дни

Докоснете Calendars (Календари), след което докоснете Birthdays
(Рождени дни), за да видите рождените дни от контактите, добавени към
събитията.

Представяне на подробности за
събитие

Докоснете събитието. За да видите повече детайли за събитието,
докоснете бутона за информация за събитие. Ако е посочен адреса на
мястото, докоснете го, за да се отвори програмата Maps (Карти).

Редактиране или изтриване на
календар

Докоснете Calendars (Календари) и след това докоснете Edit
(Редактирай).

Изберете календарите, които
искате да видите

Докоснете Calendars (Календари), след това изберете календарите,
които искате да видите. Събитията от всички избрани календари се
появяват в комбиниран календар на iPhone.