iPhone - Отговаряне на покана

background image

Ако е настроена регистрация iCloud, Microsoft Exchange или регистрация CalDAV, която се
поддържа, можете да получавате и да отговаряте на покани за срещи от хора във вашата
организация. Когато получите покана, срещата се появява във вашия календар оградена с
пунктирана линия. се появява в долния десен ъгъл на екрана.
Отговаряне на покана: Докоснете покана в календара или докоснете , за да се представи
екранът със събития и докоснете покана.

97

Глава 10

Calendar (Календар)

background image

Получаване на информация за
организатора

Докоснете „invitation from“.

Получаване на информация за
поканените

Докоснете Invitees (Поканени). Докоснете име, за да видите информация
за контакт.

Добавяне на коментари в
отговор

Докоснете Add Comments (Добави коментар). Вашите коментари ще са
достъпни за организатора, но не и за другите поканени. Функцията за
добавяне на коментар може да не е достъпна в зависимост от услугите
за календари, които ползвате.

Определяне дали можете да
посетите събитие:

Докоснете Availability (Възможност) и изберете “busy” (зает) или “free”
(свободен).